Bestuur jou belastingsake

Bestuur jou belastingsake

’n Lewende annuïteit kan groot taksvoordele vir sommiges hê

Deur Elmie de Jager

22/2/2020

My kollega het ’n paar weke gelede geskryf oor annuïteite en waar dit in ’n mens se beplanning kan inpas.

Wanneer mense aan lewende annuïteite dink, dink hulle gewoonlik net daaraan as die skadukant van annuïteite, waar jy weer belas word op jou inkomste waarvoor jy al die jare ’n belastingaftrekking gekry het.

Lewende annuïteite het egter ’n paar baie interessante belastingvoordele vir mense wat ná aftrede sit met twee probleme, naamlik hoë inkomstebelasting op rente-inkomste en boedelbelasting.

Wanneer jy die werking van art. 10c van die Inkomstebelastingwet egter mooi verstaan, en die beplanning jou spesifieke situasie pas, kan ’n lewende annuïteit ’n baie waardevolle wapen in jou arsenaal wees teen die verskeie welvaartbelastings wat die laaste paar jaar kop uitgesteek het.

Net weer vinnig die reëls oor boedelbelasting: Alle bates in jou persoonlike naam (insluitend leningsrekenings tussen jou en ’n trust) is onderhewig aan boedelbelasting, met die uitsondering van die volgende:

  • Alle bemakings aan ’n langslewende gade is vrygestel van boedelbelasting solank dié gade leef.

Albei gades kry ook by afsterwe ’n vrystelling van R3,5 miljoen, wat beteken by die afsterwe van die langslewende gade is daar ’n gesamentlike boedelbelastingvrystelling van R7 miljoen.

Alle bates in die afgestorwene se boedel bo daardie kerf (tot en met R30 miljoen) is dan onderhewig aan 20%-boedelbelasting. Bo R30 miljoen verhoog die koers tot 25%.

  • Geld in ’n uittreeannuïteit (UA) word by afsterwe uitgesluit by die berekening van boedel-belasting.
  • Geld in ’n lewende annuïteit word by afsterwe uitgesluit vir die berekening van boedelbelasting, maar enige ongebruikte krediete word teruggetel.

Wat bedoel ek met “ongebruikte krediete”?

Daar is ’n beperking op hoeveel jy vir belastingdoeleindes in ’n spesifieke jaar mag aftrek op jou bydraes, maar daar is geen beperking op hoeveel jy mag bydra nie. Die absolute maksimum toelaatbare aftrekking is tans R350 000.

Enige bydraes hoër as dit is “ongebruikte krediete” en hierdie ongebruikte krediete skep ’n gulde geleentheid om jou belastingsake ná aftrede beter te bestuur.

Kom ek verduidelik die reels oor art. 10c aan die hand van ’n praktiese voorbeeld. Sien die meegaande tabel.

Wanneer jy uittree uit ’n annuïteit en begin om ’n inkomste uit die lewende annuïteit te neem, kan jy ’n belastingvrye inkomste trek indien jy in die verlede hoër bydraes tot ’n UA gemaak het as die wetlike perk vir toegelate aftrekkings vir belastingdoeleindes.

Hierdie toegewing in die Inkomstebelastingwet skep ’n groot geleentheid om, indien dit by die res van u plan pas, u belasbare boedel ná aftrede wesenlik te verlaag terwyl u ’n belastingvrye inkomste verdien.

Die voorbeeld toon ’n welgestelde individu wat nie behoefte of aptyt het vir risiko nie en R10 miljoen in inkomstefondse belê waaruit hy/sy jaarliks ’n inkomste van R500 000 ontvang (wat jaarliks met 5% styg). Vir die doel van die oefening aanvaar ons ’n 8%-jaarlikse groeikoers op die belegging.

Let op die dramaties verskillende uitkomste ná tien jaar:

  • In die bostaande voorbeeld het die eienaar van die lewende annuïteit deur middel van belastingvrye inkomste sy ongebruikte krediete (van aanvanklik R10 miljoen) afgewerk tot R3 711 054 oor ’n tydperk van tien jaar.

Indien hy in dié stadium sterf, sal die belasbare deel van die aanvanklike R10 miljoen-belegging nou beperk wees tot die ongebruikte krediete van slegs R3,7 miljoen.

In effektetrust- of vaste deposito’s in die kliënt se eie naam sou die boedelbelasting op die saldo van R9 674 348 bereken word in plaas van op die R3 711 054.

  • By afsterwe van die kliënt sou sy/haar begunstigde(s) die opsie hê om die bedrag in kontant te neem, of aan te gaan met die inkomste, of ’n kombinasie van die twee.

Punte om op te let:

  • Hoewel nie al die krediete opgebruik is oor die lewe van die kliënt nie, kan die erfgenaam nie aangaan om die oorblywende art. 10c-krediete te benut om ’n belastingvrye inkomste te genereer nie. Die inkomste uit hierdie lewende annuïteit sal voortaan 100% belasbaar wees.
  • Die begunstigdes sou wel die R3,7 miljoen se ongebruikte krediete sowel as die huidige R500 000 belastingvrye bedrag (indien dit nie in die verlede geneem is nie) in kontant kon neem sonder om belasting daarop te betaal.

Die saldo (R7 802 146) sal egter wel onderhewig wees aan aftreebelastingskale indien die begunstigdes die volle bedrag wou onttrek.

Hierdie belasting sou dit na ons mening in die meeste gevalle ongewens maak om meer as die belastingvrye gedeelte in kontant te neem. Die saldo sal eenvoudig aanhou om ’n inkomste aan die begunstigdes te verskaf, al is dit belasbaar.

  • Hoewel die primêre kliënt hier bo ’n belastingvrye inkomste mag trek, sal die belasting eers afgetrek word en sal die kliënt dit jaarliks moet terugeis van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
  • ’n Mens kan nie ’n lewende annuïteit saam met jou neem as jy emigreer nie. Die inkomste moet in ’n plaaslike rekening uitbetaal word.
  • Ten spyte van bogenoemde punt kan jy in hierdie stadium by verskeie firmas nog 100% blootstelling aan buitelandse bates kry indien jy so sou verkies omdat lewende annuïteite nie deur regulasie 28 van die Pensioenfondswet gereguleer word nie.

Ten slotte: Bogenoemde illustreer weer eens die moontlike finansiële implikasies van besluite wat dikwels sonder veel nabetragting geneem word.

Voordat u hierdie groot besluite neem, maak seker dat u die nodige kundiges geraadpleeg het oor u spesifieke plan en wat moontlik vir u kan werk.

Elmie de Jager is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner van ProVérte Wealth & Risk Management. E-pos haar by info@temp.sg-build.co.za.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2020/05/FT-image-3.png);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X